Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Sunny Land s.r.o., Pri šajbách 20, 83106 Bratislava, IČO: 46 783 644 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru uvedeného na stránke www.sunnytoys.sk.

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom obejdnávkového formulára na stránke www.sunnytoys.sk alebo emailom na adresu sunnytoys@sunnytoys.sk.

2. Ceny

Cena tovaru je uvedená pri každom produkte. Táto cena je konečná. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava. Cena dopravy sa odvíja od veľkosti objednávky, spôsobu platby a druhu dopravy. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude požiadaný na ich odsúhlasenie.

3. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke www.sunnytoys.sk. Objednávka taktiež slúži na zarezervovanie tovaru.

4. Storno objednávky

Predávajúci aj kupujúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do okamihu odoslania objednaného tovaru dodávateľom. Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, musí kupujúci zrušiť čo najskôr buď emailom alebo telefonicky, pričom uvedie číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze budú kupujpcemu vrátené do 15 dní na účet, z ktorého platba prišla.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho už nie je schopný dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky predávajúci informuje bezodkladne telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého platba prišla, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodne inak.

5. Odoslanie tovaru

Ustanovenia tohoto článku sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe, od potvrdenia objednávky. V prípade, keď je lehota dodania dlhšia, je kupujúci o prípadnom predĺžení dodacej lehoty informovaný čo najskôr. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, a to na území celej Slovenské republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám.

6. Úhrada tovaru

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu tovaru. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo uhradením kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

7. Prevzatie a kontrola tovaru

Kupujúci je povinný si tovar prezrieť ihneď pri jeho prevzatí. Ak sa zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primerená zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci má taktiež právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním prijatia tovaru kupujúci súhlasí s prebratím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovedajúcich vzťahov sa líšia v závislosti od dopravcu.

Ďaľšia komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim je realizovaná elektronickou poštou alebo tiež po dohode telefonicky.

8. Osobný odber tovaru

Po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možné si tovar prevziať aj osobne. Pred prevzatím tovaru musí byť proformafaktúra za tovar uhradená prevodom na účet. Zákazník má právo si tovar pri osobnom odbere pred prevzatím prezrieť. V prípade, ak zákazník po prezretí tovaru nemá záujem o daný tovar, bude mu zaplatená suma vrátená na účet, z ktorého bola úhrada vykonaná do 5 dní.

9. Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv z odpovednosti za chyby

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak k danému výrobku existuje záručný list, tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, považuje sa za záručný list faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.

V prípade, že kupujúci objavil na kúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používáním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Postup pri reklácii je uvedený v dokumente Reklamačný poriadok.

Predávajúci ručí zákazníkovi za:
– dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
– dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
– dodanie daňového dokladu po obdržaní uhrady
Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) kupujúci nesmie prebrať.

10. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďaľšom postupe. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

Kupujúci má právo v súlade so zákonom odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, a to pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je potrebné dodržať tieto podmienky:
– písomne alebo e-mailom (na adresu sunnytoys@sunnytoys.sk) oznámiť rozhodnutie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, udať číslo objednávky, variabilný symbol (číslo faktúry), dátum nákupu, číslo účtu zákazníka
– ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho na adresu predávajúceho, pričom tovar posiela spolu s dokladom o kúpe (ak nebolo dohodnuté inak)
– posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záruč. listu, návodu)
– kupujúci tovar zašle doporučene (nie na na dobierku) a poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od kupujúceho k predávajúcemu
– predávajúci zašle peniaze za takto vrátený tovar kupujúcemu prevodom na jeho účet najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru, podmienkou je splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok
– ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť

11. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Ochrana osobných údajov je popísaná v dokumente Ochrana osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.sunnytoys.sk, a to čo v najkratšej možnej dobe.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27